Bema 1a, 38-500 Sanok
+48 605 541 944
kontakt@asan.sanok.pl

Przygotowanie do diagnozy

Proces diagnostyczny w  naszej Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym w Sanoku jest procesem wieloetapowym prowadzonym przez zespół specjalistów m.in. lekarza – specjalistę w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, logopedę i pedagoga specjalnego – doświadczonych diagnostów i terapeutów osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Przygotowanie do diagnozy:

1. Do diagnozy wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz, który ma podpisany kontrakt z NFZ. Skierowanie do  Poradni dla osób z autyzmem celem objęcia leczeniem specjalistycznym)

Uwaga! W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących (art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

2. Rodzina/ opiekunowie prawni wypełniają zgłoszenie na diagnozę – formularz na stronie www.asan.sanok.pl

3. Zalecane jest aby rodzice/opiekunowie dziecka podczas pierwszej wizyty diagnostycznej (wywiad) przedstawili następujące  dokumenty:

  • książeczka zdrowia dziecka
  • wypełniona ankieta medyczna dziecka (druk do pobrania 1)
  • opinie od specjalistów u których dziecko było konsultowane lub innych którzy pracują z Państwa dzieckiem  (psycholog, logopeda, terapeuta SI, terapeuta WWR, terapeuta SUO i in.)
  • opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  • dla dzieci które ukończyły 6 lat badanie ilorazu inteligencji
  • aktualna opinia z placówki w której przebywa dziecko – żłobek/przedszkole/szkoła – według wzoru (druk do pobrania 2)

Przebieg procesu diagnostycznego:

  • Spotkanie 1: Wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami prawnymi (bez dziecka) podczas którego uzyskiwane są od rodziców dane dotyczące przebiegu rozwoju dziecka oraz inne informacje pomocne w diagnozie trudności rozwojowych dziecka. Na spotkanie rodzice przynoszą wypełnioną ankietę medyczną dziecka, książeczkę zdrowia dziecka, opinie z placówki w której aktualnie przebywa dziecko a także programy i opinie z miejsc obejmujących dziecko opieką/terapią. Prosimy o przygotowanie kserokopii tych dokumentów.
  • Spotkanie 2: Obserwacja specjalistyczna dziecka (psycholog/pedagog specjalny/logopeda).
  • Spotkanie 3: Obserwacja diagnostyczna dziecka (lekarz psychiatra/psycholog/pedagog specjalny/logopeda).
  • Spotkanie 4: Przekazanie rodzicom wyniku diagnozy (zgodnie z kryteriami ICD–10) i zaleceń terapeutycznych (odbywa się bez udziału dziecka).